FKSFLMDDGR-21-bw.png

FKS:FLMDGR

[fokus filmdagar]

KLIMAT


Klimatförändringarna påverkar hela världen. Polarisar smälter och havsnivån stiger. Klimatet har alltid förändrats men aldrig så snabbt som nu. FN:s klimatpanel IPCC, slår fast att människans påverkan på klimatet är otvetydig och extremt farlig.

 • Är klimatet ett ämne du funderar mycket kring? Varför/varför inte?
 • Tar du själv ansvar för klimatet på något sätt? Hur, i så fall?
 • Hur vi reser, äter, bor, konsumerar och sparar är fem områden där vi kan påverka klimatet mycket. Förklara närmre!
 • Vilka hållbarhetsmål angår filmen och varför?
 • Förklara hur ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet och hur de hänger ihop – utifrån filmen! T ex: djur skadas av plasten, varför är havet fullt av plast, hur påverkas människors liv och hälsa av att havet förstörs?
VÄDER


IPCC:s rapport fastslår sambandet mellan klimatförändringen och förekomsten och intensiteten av extremväder. Häftiga regn, värmeböljor och andra extrema väderförhållanden blir allt vanligare.

 • Vad menas med "extremväder"? Är vädret i filmen extremt? Motivera ditt svar.
 • Förklara sambandet mellan klimatförändringar och väder! Hämta stöd i filmen.
 • Har Sverige påverkats av extremväder? Hur? Hitta exempel från året som gått i nyhetsmedia.
 • Hur ser klimatet och vädret ut i Sverige om 20 år tror du? Varför?
 • Hur påverkas samhället?
 • Ge exempel på hur djurlivet påverkas av kimatförändringar och extremväder!
 • Hur tror du att djurlivet i Sverige ser ut om 20 år? Färre arter, fler arter – vilka djurtyper tillkommer och vilka hotas? Fundera och resonera!
 • Hur lång tid tar det för djurarter att anpassa sig till nya livsvillkor?
 • Vad menas med "naturkatastrof"? Vem definerar vad som är en katastrof?
 • Vilka rapporter om naturkatastrofer har nått dig under året som gått? Skiljer sig rapporteringen beroende på var naturkatastrofen inträffat? Hur, i så fall?
UPPVÄRMDA HAV


Haven värms upp långsamt vilket betyder att de kommer fortsätta att bli varmare även om vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser. Förändringarna påverkar alla livsvävar i havet, liksom havsströmmar och förekomsten av extremväder.

 • Vad menas med att haven har en klimatstabiliserande funktion? Förklara varför!
 • Vad är den omedelbara effekten av att haven värms upp? Syns effekten redan idag? Hur?
 • Ge exempel på långisktiga effekter av allt varmare hav?
 • Hur påverkkas salthalten i havet av att haven värms upp? Varför?
 • Hur påverkar förändrad salthalt havets organismer?
 • Vad menas med "skiktning"?
 • När haven tar upp koldioxid förvandlas koldioxiden till kolsyra, vilket gör haven surare. Hur reagerar kalk på kolsyra? Hur påverkar det t ex korallreven?
 • När känsliga arter och ekosystem far illa eller dör minskar den biologiska mångfalden, vilket i sin tur ökar kllimateffekterna. Förklara hur och varför! (Mangroveskogar och sjögräsängar lagrar mycket kol – vad händer när de försvinner?)
 • Värms de svenska haven upp snabbare eller långsammare än det globala genomsnittet? Varför?
 • Förväntas mer eller mindre nederbörd i Sverige i och med varmare hav? Hur påverkas haven av det?
 • Hur påverkas djurlivet av att isperiodens längd blir allt kortare? Ge ett konkret exempel! Utveckla hur djuret i ditt exempel ingår i ett ekosystem och redogör för hur det ekosystemet i sin tur påverkas!
FISKE


Fisket är ett av de största hoten mot livet i havet på grund av överfiske, bifångst, nedskräpning och förstörelsen av marina livsmiljöer. Majoriteten av världens hav är utsatta för storskaligt industriellt fiske. Därtill förekommer destruktiva fiskemetoder och oreglerat illegalt fiske.

 • Vem tillser att svenskt fiske håller sig till regelverken?
 • Vilka regelverk finns och vem beslutar om dem?
 • Omfattas alla djur i Sverige av djurskyddslagen?
 • Vad är WWF:s Fiskguide? Vad visar den och varför behövs den?
 • Vilka hållbarhetsparametrar tar Fiskguiden hänsyn till?
 • Marin näring – "blue food" – anses utgöra en viktig komponent för hållbar utveckling. Ta reda på mer! Varför? Vilken typ av "framtida seafood" avses och på vilket sätt är det förenligt med hållbar utveckling?
 • Idag importeras merparten av sjömaten vi äter. Ta reda på mer! Hur stor andel och varför?
 • Hur ska vi kunna undvika att störa ekosystem och djurlivet för mycket om vi samtiidgt ska öka mängden fiske/odling/matproduktion i svenska hav?
 • Går det att förena ekonomisk och ekologisk nytta utan att göra avkall på något annat?
 • Kan ekosystem manipuleras för att skapa nya lönsamma ekosystem? Kan vi t ex acceptera minskade eller försvinnande bestånd av vissa arter för att göra plats för mer användbara och ”effektiva" alternativ? Finns det etiska överväganden? Resonera och motivera ditt svar!
PLAST


Forskare tror att det finns mer än 150 miljoner ton plast i våra hav och varje år tillkommer ytterligare 5-13 miljoner ton. Varje år skadas mängder av djur av plasten i havet; de fastnar, drunknar och får inre skador och svälter av plast som de fått i sig.

 • Vad är plast? Identifiera plaster runt omkring er och diskutera vilka egenskaper man velat åt! Lätt, mjuk, hård, elastisk...? Ta reda på några olika plastsorter och till vad de används!
 • Plast framställs från råolja, eller från förnyelsebara råvaror som stärkelse, mjölksyra eller etanol från sockerrör. De plasttyperna kallas för bioplast. Betyder det att bioplasten förmultnar? Hur snabbt då? Finns det risk för missförstånd kring processen och om/hur miljövänlig produkten är?
 • Ska bioplast återvinnas som plast eller inte? Varför / varför inte? Var ligger gränsen för hur mycket biobaserad råvara bioplast ska innehålla för att få kallas biobaserad? Hur regleras det?
 • Vad händer med en PET-flaska efter att den lämnats in till pant? Hur många procent av alla PET-flaskor återvinns? Skulle pant ha effekt på fler områden, tror du?
 • Har punktskatten på plastkassar minskat efterfrågan på plastkassar? Kan man beskatta bort problem för att finansiera lösningar?
 • En vanlig plastpåse sönderdelas till mikroplast på 10-20 år, hur länge den sen finns kvar vet vi inte. Vad är mikroplast? Vad är nanoplast?
 • Är mikro- och nanoplast farligt? Hur rör sig nanopartiklar i kroppen? Är det något som oroar dig?
 • Ge exempel från filmen på plastprodukter som djuren tagit skada av!
SJÖFART


Sjöfart är det mest effektiva sättet att transportera stora mängder varor. Men samtidigt bidrar sjöfarten till en rad olika typer av påverkan på havsmiljön, så som utsläpp av giftigt avfall, oljespill, buller och spridning av främmande arter.

 • Vilken myndighet ansvarar för svensk sjöfart? Vad omfattar ansvaret?
 • Vet man hur stor del av de svenska fartygstransporterna som drivs av fossila bränslen idag?
 • Vilka alternativa energikällor tycks lämpliga för framtida sjöfart? Ta reda på mer och förklara!
 • Tar sjöfarten hänsyn till djurlivet? Hur i så fall?
 • Marint djurliv påverkas av bullernivåer i havet. Ta reda på mer och förklara varför! Vilka djurarter påverkas mest och hur?
 • Vad är det vanligaste fraktvaran på våra hav?
 • Vad importerar Sverige? Vad exporterar Sverige? På vilket sätt tror du att det kommer att se annorlunda ut om 20 år?
 • Får man som privatperson köra båt vart man vill i Sverige?
 • Vad är en marint naturreservat? Vem instiftar och tillser skyddandet av marina naturreservat?
 • Vilket är ditt närmsta marina naturreservat?
OLJA


Oljeutsläpp från oljeplattformar och fartyg får stor påverkan på de marina ekosystemen och orsakar stort lidande för de djur som lever i dess närhet. Även lite olja kan göra stor skada. Djur med päls och fjädrar är speciellt utsatta, särskilt sjöfåglar.

 • Vad är olja? Hur bildas råolja och till vad används den?
 • Var, hur och varför fraktas det mest olja i Sverige?
 • Om det sker en oljeläcka på svenskt vatten, vad händer då? Vilken myndighet ansvarar för miljöräddning till sjöss?
 • Hur rapporteras oljeutsläpp till havs? Hur stort måste utsläppet vara för att det ska påbörjas en räddningsinsats?
 • Vad gör man för att få bort olja ur havet? Om vågor och vind för oljan mot land, vad händer då?
 • Om en oljeolycka sker på internationellt vatten, vilket land tar då ansvar för miljöräddningen? Vem betalar?
 • Vem tar hand om djur som likt dem i filmen skadats av t ex olja? Vad gör man med dem?
 • Får privatpersoner ta sig till oljeutsläpp och hjälpa till med räddningsinsatser?
DJURLIV


Över en tredjedel av alla marina däggdjursarter är utrotningshotade. Artdöden är ett allvarligt hot och i Sverige finns tusentals rödlistade arter.

 • Vilken myndighet ansvarar för att skydda djurlivet i våra hav?
 • Varför är det viktigt med friska djur?
 • Vilka marina däggdjur finns i svenska vatten?
 • Beskriv ett marint ekosystem!
 • Ge exempel på topprovdjur akvatiska ekosystem?
 • Östersjöpopulationen av tumlare är akut hotad och rödlistad. Vad betyder det att en art är rödlistad och vilka klassificeringar finns det?
 • Fiske, sjöfart och undervattensbuller är några av hoten mot tumlaren som letar föda och navigerar med hjälp av sin hörsel. Vad är vanligaste dödsorsakerna bland östersjötumlare?
 • Vad kan en gråsäl väga?
 • Var vill vikaren föda sina ungar och hur påverkas de av klimatförändringar?
 • Om du kunde, hur skulle du vilja hjälpa tumlaren och sälarnas situation i Sverige?

Sakkunniga

Frågematerial

Ämnesfördjupning

TIPS!

SFI-from-the-wild-sea-1.jpg

Filmhandledning från

Svenska Filminstitutet

app.jpg

AR-teknik i mobilen med

Naturskyddsföreningen och Google Sverige