top of page

mänskliga rättigheter, identitet, hållbarhet, normer, dokumentär, klimat, fattigdom, insikt, statsvetenskap

Dokumentär. Av Franz Böhm. Originaltitel: Dear Future Children Produktionsland: Tyskland Speltid: 89 min. Tal: engelska Text: svenska Rek för åk 8 t.o.m. gymnasium.

Dear Future Children

Ett måste för den som vill förstå och diskutera mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet!

Genom tre unga kvinnor – Pepper som kämpar mot diktatur i Hong Kong, Hilda i "Fridays for Future Uganda" och Rayen som kämpar för jämlikhet i Chile – lär vi känna utmaningar, kamp och segrar i en global rörelse, fast besluten att lämna över världen i ett bättre skick än de fann den. 

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Filmen lämpar sig från åk 8 till och med gymnasiet och berör centralt innehåll i läroplanen. I grundskolan kan filmen med fördel kopplas till undervisningen i såväl bild som svenska men har särskild tematisk relevans inom samhällskunskap, historia och geografi:


SAMHÄLLSKUNSKAP, åk 7 – 9


Individer och gemenskaper

– Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.


Samhällsresurser och fördelning

– Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få.

– Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.

– Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och för mögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.


Beslutsfattande och politiska idéer

– Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

– Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

– FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll.


Rättigheter och rättsskipning

– Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

– Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.


Information och kommunikation

– Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.

– Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.


GEOGRAFI, åk 7 – 9


Geografiska förhållanden, mönster och processer

– Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.


Hållbar utveckling

– Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page